စိမ္းလန္းသစ္ပင္ စိုက္ပါ ပ်ိဳးပါ ထိန္းသိမ္းပါ (အယ္ဒီတာအာေဘာ္) | DVB