ကုိပါအေမရိကဖလားတြင္ ဥ႐ုေဂြးႏွင့္ ဂ်ပန္ ၂ ဂုိးစီသေရက် (႐ုပ္သံ) | DVB