ကိုပါအေမရိက အဖြင့္ႏွစ္ပြဲတြင္ ႏုိင္ပြဲေပ်ာက္သည့္ အာဂ်င္တီးနား အုပ္စုတက္ေရး ႐ုန္းကန္ရမည္ | DVB