တပ္မေတာ္က တရားစြဲထားသည့္  ေဒါဆုိေရွးရြာသားမ်ား ထြန္တုံးတုိက္ပြဲဆင္ႏႊဲ | DVB