အြန္လိုင္းတီဗီြႏွင့္ တရားမ၀င္ ၿဂိဳဟ္တုစေလာင္းမ်ားေၾကာင့္ ဆိုးရြားသည့္အက်ဳိးဆက္ျဖစ္ႏိုင္ | DVB