ပဲခူး၊ စစ္ကုိင္းႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္း၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေမြးေန႔ အထိမ္းအမွတ္သစ္ပင္စိုက္ | DVB