ကိုရီးယား သည္းထိတ္ရင္ဖို မႈခင္း႐ုပ္ရွင္ပရိသတ္အႀကိဳက္ – The Gangster, the Cop, the Devil (နမူနာ) | DVB