ေအေအ ဖမ္းထားသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး ညိႇႏိႈင္းေန | DVB