ဗင္နီဇြဲလား အတုိက္အခံလႊတ္ေတာ္အမတ္ ကာ႐ုိ ျပန္လြတ္ေျမာက္ | DVB