ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေမြးေန႔အႀကိဳ က်ံဳးေဘးတြင္ စတုဒီသာ ေကြၽးေမြးလႉဒါန္း | DVB