မဟာဓာတ္အားလုိင္း ျပတ္ေတာက္သျဖင့္ အာဂ်င္တီးနားႏွင့္ဥ႐ုေဂြးတြင္ လူသန္းခ်ီ လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ | DVB