စစ္ကိုင္းတုိင္း၌ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပဲြ ေအာင္ခ်က္ သုညရသည့္ ေက်ာင္း ၂၀ အထိရွိလာ | DVB