မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေအေအတို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္၊ က်ဆံုးမႈရွိ | DVB