ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရေဟာင္း ေခ်းငွားခဲ့သည့္ က်ပ္သန္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ ျပန္ေတာင္း | DVB