ကိုယ္စိတ္က်န္းမာ လူငယ္ဘဝ၊ အနာဂတ္ေတာက္ပ ႏိုင္ငံ့အလွ (အယ္ဒီတာအာေဘာ္) | DVB