ကိုယ္စိတ္က်န္းမာ လူငယ္ဘဝ၊ အနာဂတ္ေတာက္ပ ႏိုင္ငံ့အလွ (အယ္ဒီတာအာေဘာ္)

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္ ၇ ခ်က္ကို လမ္းညႊန္မွာၾကားသည္။ အဆိုပါလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ က်န္းမာေရးအဆင့္ျမႇင့္ ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတရပ္ကို  ေနျပည္ေတာ္၌ ဇြန္ ၁၂ ရက္ႏွင့္ ၁၃ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ဖြင့္ပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ႏိုင္ငံေတာ္၏ အဖိုးတန္သည့္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ တိက်ေသာ၊ ျပည့္စုံေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္" ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ 2016 Myanmar Global School Health Survey (GSHS) စစ္တမ္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အသက္ ၁၃ ႏွစ္ႏွင့္ ၁၇ ႏွစ္အၾကား ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားတြင္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈႏႈန္း ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ေတြ႔ရသည္။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ မ်ားျခင္းႏွင့္ အဝလြန္ျခင္း ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေတြ႔ရွိရသည့္အတြက္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းႏွင့္ အာဟာရလြန္ကဲသည့္ ျပႆနာမ်ား (ဥပမာ- အဝလြန္ျခင္း၊ ေသြးတိုး၊ ဆီးခ်ိဳႏွင့္ အျခားေသာ မကူးစက္ႏိုင္ေသာေရာဂါမ်ား) ျဖစ္ေပၚေနသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အဏုအာဟာရႏွင့္ အစာစားသုံးမႈ အေျခအေန ေလ့လာေရး စစ္တမ္းအရ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၁၉ ႏွစ္အၾကား ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္မ်ား၏ ၁၈ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းက ပိန္လွီေနၿပီး ၅ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ မ်ားေနသည္။ ထို႔အတူ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မ်ားတြင္ ဆယ္ဦးမွာ တဦးသာ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ အေနႏွင့္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ (WHO) ၏ တေန႔လၽွင္ အနည္းဆုံး ၁ နာရီ လႈပ္ရွားမႈရွိသင့္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္ကို ျပည့္မီဟုဆိုသည္။ ဒါ့အျပင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္ ၁၀ ဦးအနက္ ၁ ဦးသည္ အထီးက်န္ ခံစားေနရေၾကာင္းလည္း ေတြ႔ရွိရၿပီး ၆ ဦးလၽွင္ ၁ ဦးသည္ ဗြီဒီယုိၾကည့္ျခင္း၊ ဂိမ္းကစားျခင္း စသည့္ screen time အသုံးျပဳခ်ိန္ ပိုမ်ားလာသည္ကို ေတြ႔လာရသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အေရအတြက္ ၁၄ ဒသမ ၄ သန္းရွိသည္။ ၁၅ ႏွစ္မွ ၂၄ ႏွစ္အၾကားရွိ လူငယ္အေရအတြက္ ၉ သန္းရွိသည့္အတြက္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္အေရအတြက္သည္ တႏိုင္ငံလုံးရွိ လူဦးေရ၏ ၄၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္။ ယခုႏွစ္အတြက္ ခန္႔မွန္းခ်က္သည္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ ၁၅ ဒသမ ၀၆ သန္း၊ ၁၅ ႏွစ္မွ ၂၄ ႏွစ္ၾကား ၉ ဒသမ ၄၁ သန္း ရွိသည့္အတြက္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္အေရအတြက္ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနသည္။ ျမန္မာျပည္လူဦးေရ၏ ၄၅ ရာခိုင္နႈန္းရွိေသာ လူငယ္ထုႀကီးအတြက္ က်န္းမာေရးအဆင့္ျမႇင့္ ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွ  တိက်ခိုင္မာေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနေပသည္။ သို႔မွသာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ၏ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္သည့္ “ကိုယ္စိတ္က်န္းမာ လူငယ္ဘဝ၊ အနာဂတ္ေတာက္ပ ႏိုင္ငံ့အလွ” ဆိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေပါက္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ဟု တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

More News
Up