အီရန္ႏုိင္ငံမွေရနံမ်ား ဆက္ဝယ္ခ်င္ဟု ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာ | DVB