အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းကို အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ စြဲခ်က္ျဖင့္ဖမ္းရန္ တရား႐ုံးအမိန္႔ထုတ္ | DVB