အိႏၵိယကို ဝင္ေရာက္မည့္ ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္း လမ္းေၾကာင္းေျပာင္း | DVB