ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ ဝင္ေရာက္မႈ မကၠဆီကို တင္းက်ပ္ | DVB