အိႏၵိယတြင္ ရထားတြဲေခ်ာ္မႈ သတင္းယူသည့္ သတင္းေထာက္ကို ရထားရဲမ်ား ထိုးႀကိတ္ဖမ္းဆီး (႐ုပ္သံ) | DVB