တရားစြဲခံ ကရင္နီလူငယ္ ၆ ဦးႏွင့္အတူ ရပ္တည္ေၾကာင္း လက္မွတ္ထုိးလႈပ္ရွားမႈ စတင္ | DVB