ဂ်ပန္တြင္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈ ဆန္႔က်င္ေရးဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ တုိက္တြန္းသည့္ လူထုစည္းေဝးပြဲ ျပဳလုပ္ | DVB