ေဟာင္ေကာင္တြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ထိပ္တုိက္ေတြ႔ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြား (႐ုပ္သံ) | DVB