အီတလီတြင္ ႏွစ္ ၇၀ အတြင္း အဆုိးဆုံး က်ဳိင္းေကာင္မ်ားက်ေရာက္၊ စုိက္ခင္းမ်ား ပ်က္စီး | DVB