အႏၱရာယ္ရွိ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနရသည့္ ထိုင္းကေလးလုပ္သား တသိန္းေက်ာ္ရွိေန | DVB