ညီအစ္မၿမိဳ႕ေတာ္ အစီအစဥ္ျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔  ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁ ေသာင္းတင္ပို႔ေရာင္းခ်မည္ | DVB