သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ေကာ္မရွင္တိုက္တြန္း | DVB