ယူ ၂၀ ကမၻာ့ဖလားၿပဳိင္ပဲြ အိမ္ရွင္လုပ္ႏုိင္ေရး အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အကူအညီ လုိအပ္ | DVB