အေမရိကန္တြင္ ပ်ားအရွင္မ်ား တင္လာသည့္ ကုန္ကား တိမ္းေမွာက္၊ ပ်ားအႏၱရာယ္ သတိေပးထား | DVB