ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာ ဆက္ခံမည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၀ ဦး အဆုိျပဳ | DVB