ကေနဒါက ၂၀၂၁ တြင္ တခါသုံးပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ား တားျမစ္သြားရန္ စီစဥ္ | DVB