ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီ အာဏာရပါက မယ္ေခြ၏ “လက္ေဆာင္”ကဗ်ာကုိ ျပန္လည္ျပ႒ာန္းေပးမည္ | DVB