ဗင္နီဇြဲလားတြင္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား စုေဝးဆႏၵျပ | DVB