ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ေဒါဆိုေရွးရြာ တရြာလုံးကုိ အေျမာက္တပ္က တရားစြဲ | DVB