လိင္ေျပာင္းထားသူမ်ားအတြက္ မွတ္ပံုတင္တြင္ က်ားမသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေျဖေလ်ာ့ေပးရန္ ေတာင္းဆို | DVB