ဘုတလင္ၿမဳိ႕နယ္၌ ႂကြက္မ်ားေသဆံုးမႈ ပလိပ္ေရာဂါေၾကာင့္မဟုတ္ဟု က်န္းမာေရးဌာနထုတ္ျပန္ | DVB