ျမန္ေအာင္ေရနံေျမအစမ္းတြင္းက ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔မ်ားစထြက္ | DVB