ျပည္သူ႔စာဆိုတို႔၏ စာေပေက်းဇူးအတြက္ ေႏွာင္းလူတို႔ တာဝန္ေက်ေစခ်င္ (အယ္ဒီတာအာေဘာ္) | DVB