ဟဲဗီးဝိတ္ အေက်ာ္အေမာ္ ဝိုင္ဒါႏွင့္ တိုင္ဆန္ဖ်ဴရီတုိ႔ မေက်ပြဲ ျပန္ထုိးမည္ | DVB