အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ ပညာေပး လံႈ႔ေဆာ္သည့္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲ စပိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ | DVB