မကၠဆီကုိအေပၚ အခြန္ကိစၥ ဆုိင္းငံ့ခဲ့သည့္ အေမရိကန္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ဂ်ပန္ ႀကိဳဆုိ | DVB