ျပည္သူအေပၚေမာက္မာသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မထည့္ဟု NLD ေျပာ | DVB