သမၼတႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ၿပိဳင္မည္ | DVB