၇၃ ႏွစ္အဘုိးအုိ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ မေအာင္ျမင္၊ လာမည့္ႏွစ္ ဆက္ႀကိဳးစားမည္ | DVB