ေျမာင္းျမခ႐ိုင္တြင္ သဘာဝေဘးေၾကာင့္ သီးႏွံမ်ားပ်က္စီးမႈအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္ | DVB