ထိုင္းေတာင္ပိုင္း ေကာ့ဆမြီတြင္ တရားမ၀င္ ျမန္မာ ၇ ဦး ဖမ္းဆီးခံရ | DVB