မင္းျပားတြင္ စစ္ေဘးေရွာင္ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ စားနပ္ရိကၡာ အေရးေပၚ လုိအပ္ေန | DVB