ကယားျပည္နယ္ လမ္းျပင္ရန္ က်ပ္ သန္း ၅၀၀၀ ေထာက္ပံ့ | DVB