ျမန္မာအေပၚ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီသြတ္သြင္းမႈ ဟန္ေဂရီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပယ္ခ် | DVB