ေနာ္မန္ဒီတုိက္ပြဲ အထိမ္းအမွတ္ ေလထီးခုန္ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ၉၇ ႏွစ္ စစ္ျပန္အဘုိးအုိ (႐ုပ္သံ) | DVB